Remissvar – Klimatdeklaration för byggnader

Nyheter

Lagförslagets intention är bra, men det är tyvärr ofullständigt och riskerar att ge missvisande klimatdeklaration. Stålbyggnadsinstitutet anser att lagförslaget uppvisar alltför stora och avgörande brister för att kunna tillstyrkas.

Stålbyggnadsinstitutet har besvarat promemorian Ds 2020:4 Klimatdeklaration för byggnader. I promemorian lämnas förslag till ny lag och förordning om klimatdeklaration för byggnader.

Sammanfattning

Lagförslagets intention är bra, men det är tyvärr ofullständigt och kan därmed inte leva upp till de förväntningar som rubriken signalerar ”Klimatdeklaration för byggnader”. Resultatet blir en missvisande klimatdeklaration. Således uppvisar lagförslaget alltför stora och avgörande brister för att kunna tillstyrkas.

Den främsta orsaken är att klimatdeklarationerna i förslaget inte ska baseras på byggnadernas hela livscykel. De inom byggbranschen sedan länge etablerade europeiska standarderna EN 15978 och EN 15804 bör följas, där hela livscykeln ingår.

Den framväxande cirkulära ekonomin riskerar att hämmas då inte hela livscykeln ska användas. Återvinning och återbruk bör vara självklara delar i framtida regelverk för byggbranschen.

Vidare riskerar lagförslaget att inte följa EU kommissionens så kallade Green Deal och förslaget till ny klimatlag [COM/2020/80 final] där cirkulär ekonomi är en viktig del.

Kopplingen till Byggproduktförordningen behöver utredas grundligare eftersom lagen i praktiken kommer att uppfattas som tvingande, med krav som går utöver Byggproduktförordningen.

Den fria rörligheten av byggprodukter inom EU riskerar därför att påverkas negativt då utländska leverantörer av byggprodukter får ännu ett nationellt regelverk att förhålla sig till.

Förslag till lag om klimatdeklaration för byggnader

Synpunkter på 1 §

Lagförslagets syfte är bra, men när det kommer till hur denna påverkan ska synliggöras finns det stora brister. Bristerna består till stor del i klimatdeklarationens omfattning (§ 8) som i förslaget begränsas till produktskedet (modul A1 – A5 enligt standarden EN 15978). Detta behöver utvidgas till att omfatta byggnadens hela livscykel (modul A – D).

Synpunkter på 5 §

3. I förslaget är det bra att industrianläggningar och verkstäder föreslå att undantas eftersom dessa byggnadstyper ofta är utformade för specifika processer.

4. I förslaget behöver det framgå tydligare vad som avses med ”annan liknande näring”. Det öppnar annars för olika tolkningar.

Synpunkter på 8 §

Klimatdeklarationernas omfattning (pkt 1–5) i lagförslaget är mycket bristfällig och behöver utvidgas till att omfatta byggnadens hela livscykel. De främsta orsakerna till den synpunkten är att:

  • De inom byggbranschen sedan länge etablerade europeiska standarderna
    EN 15978 och EN 15804 bör följas, där hela livscykeln ingår.
  • Det finns överhängande risk för suboptimeringar då endast modulerna A1 – A5 ska användas. Vilket troligen kommer medföra att byggnadernas beständighet och därmed livslängd minskar och därmed riskerar att leda till högre CO2-belastning.
  • Det finns risk för snedvriden konkurrens mellan byggmaterialen eftersom endast delar av livscykeln ska användas.
  • Den framväxande cirkulära ekonomin riskerar att hämmas då inte hela livscykeln ska användas. Återvinning och återbruk bör vara självklara delar i framtida regelverk för byggbranschen. Lagförslagets utformning riskerar att bidra till ett fortsatt linjärt tankesätt inom byggbranschen.
  • Lagförslaget riskerar att inte följa EU kommissionens så kallade Green Deal och förslaget till ny klimatlag [COM/2020/80 final] där cirkulär ekonomi är en viktig del.

Här kan du ta del av remissen samt se övriga remissinstansers svar.