Klimat och livscykelanalys


Livscykelanalyser LCA, är en vedertagen metod för att utvärdera en produkts påverkan på en viss faktor under dess livscykel, ofta är klimtpåverkan av intresse. Inom byggbranschen görs LCA bland annat på produktnivå, viket kan vara underlag för att skapa en miljövarudeklaration TypIII, EPD, eller aggregerat till byggnadsverksnivå. Om flera LCA:er ska vara jämförbara måste de göras med samma förutsättningar. Dessa europeiska standarder behandlar LCA.

Miljövarudeklarationer

SS-EN 15804 Hållbarhet hos byggnadsverk – Miljödeklarationer – Produktspecifika regler

Byggnaders miljöprestanda

SS-EN 15978 Hållbarhet hos byggnadsverk – Värdering av byggnaders miljöprestanda – Beräkningsmetod

Infrastrukturs miljöprestanda

Standard för beräkningsmetod av miljöprestanda specifikt för infrastruktur är under utveckling inom CEN i TC350.
Exempel: Livscykelanalyser för en öppningsbar bro