Bygg- och anläggningssektorns uppgraderade färdplan för fossilfri konkurrenskraft

Nyheter

Nu är bygg- och anläggningssektorns vässade och uppgraderade färdplan för fossilfri konkurrenskraft överlämnad till infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson. Här lyfter vi fram några av de viktigaste delarna i färdplanen.

Bygg- och anläggningssektorns har tagit fram en färdplan i samarbete med Fossilfritt Sverige för att visa hur sektorn kan bli fossilfri och koldioxidneutral till 2045. Sedan 2008 har sektorns utsläpp minskat med sex procent samtidigt som produktionen ökat. Idag kan utsläppen halveras i olika typer av nyproduktion, renovering och underhåll intill 2030, vilket skulle innebära att Sveriges utsläpp skulle minska med en tiondel.

”Färdplanen handlar om strukturella förändringar på flera olika nivåer. Alla steg i samhällsbyggnadsprocessen, inte minst inom styrmedelsutformning och myndighetsutövning, behöver analysera behov och undersöka om de kan mötas genom smartare nyttjande och förädling av det som redan är byggt. Vid ny- och ombyggnad handlar det om att använda fossilfria byggtekniker med fossilfria bränslen och drivmedel, användning av material och produkter med lågt klimatavtryck, återbruk och resurseffektivitet. Genom utfasning av fossila bränslen, innovation, teknikskiften och ökade resurseffektiva och cirkulära flöden, minskar utsläppen betydligt från tillverkningen av byggmaterial och byggvaror.”

”Även om bygg- och anläggningssektorn i dag har erfarenhet och utvecklade tekniker som har potential att halvera utsläppen, så kvarstår faktum att politiken behöver agera för att undanröja hinder för en snabbare utveckling.”  Di 2024-02-23

Bland färdplanens förslag till regeringen kan särskilt noteras två som är gynnsamma ur ett stålbyggnadsperspektiv:

• Inför gränsvärden för klimatpåverkan från nya byggnader, samt utökade krav på att deklarera klimatpåverkan ur hela livscykelperspektivet.

• Ändra regelverk för en effektivare användning av befintligt bestånd så att kontorslokaler kan omvandlas till lägenheter samt för att undvika rivning och ökad materialanvändning.

Här får Boverket en känga när de förordar att de obligatoriska klimatdeklarationerna för byggnader endast ska gälla byggskedet. Klimatpåverkan föreligger naturligtvis under en byggnads hela livscykel.

Inom den cirkulära ekonomin är återbruk tydligt prioriterat framför återvinning, vilket är klokt då värdefullt material används mer än en gång. Stål är det konstruktionsmaterial som har störst återbrukspotential och återbruk är en viktig del av stålbyggnadsbranschens hållbarhetsarbete. Vare sig det är återbrukat, återvunnet eller jungfruligt material är stål utomordentligt lämpligt för såväl ombyggnad som tillbyggnad på befintlig byggnad.

Här kan du ta del av färdplanen i sin helhet!

Här kan du se en inspelning från lanseringen av den uppgraderade färdplanen.