Fossilfri stålproduktion


SSAB, LKAB och Vattenfall tar ansvar för att medverka till det långsiktiga målet att göra Sverige fossilfritt och har därför initierat HYBRIT, ett projekt med syfte att drastiskt minska järn- och stålindustrins utsläpp av koldioxid.

Mot en fossilfri stålproduktion 2045

SSAB:s produktionssystem är ett av de mest koldioxideffektiva masugnsbaserade systemen i världen. Samtidigt innebär dagens teknik för järnframställning att SSAB är Sveriges enskilt största utsläppare av koldioxid. Mot bakgrund av detta har SSAB, LKAB och Vattenfall inlett ett industriellt utvecklingsprojekt för att försöka hitta lösningar med en vätgasbaserad järnproduktion. Med en så kallad direktreduktion ska vätgas användas för att skilja järnet från syret, utan att använda kol. Slutprodukten blir då järn och vatten.
HYBRIT-tekniken har potential att minska Sveriges totala koldioxidutsläpp med minst tio procent. Det motsvarar en tredjedel av utsläppen från industrin och kan i framtiden bidra till att minska utsläppen från järn- och stålproduktion i hela världen.
HYBRIT står för Hydrogen Breakthrough Ironmaking Technology.

Hur tillverkas fossilfritt stål?

Det första steget i ståltillverkningen är att förvandla järnmalm till järn genom att ta bort syret. Detta har traditionellt gjorts med kol och koks i en masugn. Detta steg kommer nu att göras med hjälp av vätgas genom HYBRIT-processen. Fossilfri el kommer att användas för att producera vätgas från vatten via elektrolys. Biprodukten av denna process är vatten, inte koldioxid. Slutresultatet av HYBRIT-processen är järn som sedan smälts i en elektrisk ljusbågsugn. Under hela processen kommer endast fossilfri el och fossilfria bränslen att användas – vilket resulterar i fossilfritt stål som slutprodukt.

HYBRIT är indelat i tre faser

  • En förstudie där alla förutsättningar kartläggs, 2016–2017.
  • Försök i en pilotstudie, 2018–2024.
  • Försök i demonstrationsanläggning, 2026–2035.

Efter förstudien, i juni 2017 bildade bolagen (SSAB, LKAB och Vattenfall) ett Joint Venture-bolag för projektet, HYBRIT Development AB. Den 1 februari 2018 fick pilotstudien grönt ljus och den 20 juni togs det första spadtaget till den världsunika pilotanläggningen på SSAB:s område i Luleå, som sedan startades den 31 augusti 2020. I pilotanläggningen produceras små mängder fossilfri järnsvamp. Lärdomarna från denna produktion kommer att ligga till grund för en demonstrationsanläggning, som ska vara på plats 2026. Där ska järn produceras under samma förhållanden som i en fullskalig anläggning, men med begränsad kapacitet.

Målet är att SSAB ska vara det första stålföretaget i världen som med hjälp av HYBRIT-tekniken levererar fossilfritt stål till marknaden redan 2026. Omställning av masugnarna till så kallade minimills (EAFs) vid SSAB Brahestad och SSAB Luleå kommer att ske omkring 2030.

Marknaden efterfrågar fossilfritt stål

Intresset för att börja använda fossilfritt stål i byggbranschen är stort. Flera stora aktörer har startat samarbeten med leverantörer av framtidens fossilfria stål.
SSAB:s fossilfria stål kommer att finnas på marknaden från 2026. Det nystartade företaget H2 Green Steel (grundat 2020) planerar att komma igång med produktionen 2024.

Nedan finns länkar till pressmeddelanden från aktörer som vill säkra tillgången av fossilfritt stål till sina stålbyggnadsprojekt och produkter.