Trafikverket


Adress:781 89 Borlänge
Telefon:0771-921 921

Kort om Trafikverket
– Generaldirektör Lena Erixon.
– Huvudkontoret ligger i Borlänge.
– Regionkontor i Luleå, Gävle, Stockholm, Eskilstuna, Göteborg och Kristianstad.
– Trafikverket har cirka 6 500 anställda.
– Trafikverket bildades den 1 april 2010.
– Trafikverket ansvarar för långsiktig planering av transportsystemet för vägtrafik, järnvägstrafik, sjöfart och luftfart samt för byggande, drift och underhåll av de statliga vägarna och järnvägarna.
– Trafikverket prövar också frågor om statligt bidrag till svensk sjöfartsnäring och verkar för tillgänglighet i den kollektiva persontrafiken genom bland annat upphandling av avtal.
– Trafikverket omfattar verksamheten vid tidigare Banverket, Vägverket, Rikstrafiken och Rederinämnden samt den långsiktiga planeringen vid Sjöfartsverket och Transportstyrelsen. Även en del av tidigare SIKA (Statens institut för kommunikationsanalys) finns i dag hos Trafikverket.
– I Trafikverket ingår också resultatenheterna Färjerederiet, Förarprov, Järnvägsskolan, Sveriges Järnvägsmuseum, Sveriges Vägmuseum, SweRoad AB och Förvaltning järnvägsfordon.