Temporär hemsida

Vi håller på att ta fram en ny hemsida och medan det arbetet pågår så kommer information och funktion vara begränsad. Vi hoppas att ni har överseende med det.

Trafikverket


Adress:781 89 Borlänge
Telefon:0771-921 921

Kort om Trafikverket
– Generaldirektör Lena Erixon.
– Huvudkontoret ligger i Borlänge.
– Regionkontor i Luleå, Gävle, Stockholm, Eskilstuna, Göteborg och Kristianstad.
– Trafikverket har cirka 6 500 anställda.
– Trafikverket bildades den 1 april 2010.
– Trafikverket ansvarar för långsiktig planering av transportsystemet för vägtrafik, järnvägstrafik, sjöfart och luftfart samt för byggande, drift och underhåll av de statliga vägarna och järnvägarna.
– Trafikverket prövar också frågor om statligt bidrag till svensk sjöfartsnäring och verkar för tillgänglighet i den kollektiva persontrafiken genom bland annat upphandling av avtal.
– Trafikverket omfattar verksamheten vid tidigare Banverket, Vägverket, Rikstrafiken och Rederinämnden samt den långsiktiga planeringen vid Sjöfartsverket och Transportstyrelsen. Även en del av tidigare SIKA (Statens institut för kommunikationsanalys) finns i dag hos Trafikverket.
– I Trafikverket ingår också resultatenheterna Färjerederiet, Förarprov, Järnvägsskolan, Sveriges Järnvägsmuseum, Sveriges Vägmuseum, SweRoad AB och Förvaltning järnvägsfordon.